Upravljanje otpadnim gumama

Otpadne gume kao jedna od vrsta posebnih kategorija otpada, moraju se odvojeno sakupljati. Tretman i sakupljanje otpadnih guma obavlja Ovlašteni operater za tretman koji posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom ili okolišnu dozvolu koja uključuje I otpadne gume sukladno sa Zakonom.

U cilju smanjenja uticaja otpadnih guma na okoliš I ljudsko zdravlje, kao I cilju iskorištavanja vrijednih svojstava iz otpadnih guma MORA SE OSIGURATI ODVOJENO SAKUPLJANJE I TRETMAN SVIH OTPADNIH GUMA.

OTPADNE GUME POTREBNO JE ODVAJATI OD MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I OD OSTALIH VRSTA OTPADA.

Odvojene otpadne gume predaju se ovlaštenom operateru za sakupljanje otpada, upravitelju reciklažnog dvorišta ili serviseru prilikom zamjene guma.
Ovlašteni operater za sakupljanje otpada, upravitelj reciklažnog dvorišta, kao I serviser (vulcanizer) obavezni su bez naknade preuzeti gume od krajnjeg korisnika, koje će kasnije predate ovlaštenim operaterima za sakupljanje ili ovlaštenom operateru obrađivaču otpada.
Tretman otpadnih guma vrši se u postrojenjima koje ispunjava uslove utvrđene zakonom I drugim propisima, naročito u pogledu mjera za sprečavanje, smanjenje I otklanjanje mogućih štetnih uticaja na okoliš.

image001
Tretman otpadnih guma obuhvata postupke:
– Korištenje kao gorivo ili drugo sredstvo za proizvodnju energije
– Recikliranje/obnavljanje organskih materija

ODLAGANJE OTPADNIH GUMA « na hrpi » NIJE DOUŠTENO, jer tako ostavljenim otpadnim gumama potrebno je 2000 godina da se razgrade, što je izuzetno štetno za naš okoliš.