ZAŠTITA OKOLIŠA

Upravljenje otpadnim uljima i otpadnom ambalažom

Kao uvoznik i distributer motornih ulja i maziva, firma Ral Parts d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla  uključena je u sistem upravljanja otpadnim uljima i ambalažnim otpadom putem operatera sistema.

Otpadna ulja, maziva i antifriz je opasan otpad, pa je samim tim i njihova ambalaža onečišćena opasnim materijama, te kao takva zahtjeva poseban i oprezan tretman!

AMBALAŽNI OTPAD OD OPASNIH MATERIJA

Nakon upotrebe motornog ulja, maziva ili antifriza, ambalažu je potrebno zbrinuti na odgovarajući i zakonom propisani način. Ambalažu od ovih proizvoda (flaše, kanistere, bačve, kante itd.) ne smijete baciti u kontejnere namijenjene za komunalni otpad, jer ona predstavlja veliku opasnost za biljni i životinjski svijet, kao i čovjeka, zbog čega mora biti prikupljena, tretirana i reciklirana na poseban i odgovarajući način.

 

image001

 

Molimo vas da nakon upotrebe ovih proizvoda, provjerite da li je ambalaža u potpunosti prazna, zatim dobro zatvorite poklopcem ili čepom praznu ambalažu (flašu, kanister, bačvu, kantu itd.) i odložite ambalažu u najbliže kontejnere namijenjene za ovakvu vrstu otpada, na kojem piše:

“AMBALAŽNI OTPAD OD OPASNIH MATERIJA”

Ovakve kontejnere možete naći na mjestu na kojem ste kupili ove proizvode ili kod ovlaštenog prikupljača opasnog otpada.

Oznake ispod upućuju da na ovim mjestima možete besplatno odložiti opasni otpad: 

 

 

OTPADNA ULJA, MAZIVA I ANTIFRIZ

Otpadna ulja, maziva i antifriz je opasan otpad i veoma šteti kako našoj životnoj sredini, tako i nama samima. Jedan litar otpadnog ulja može da zagadi milion litara vode, odnosno trajno onečisti tlo, jer najvećim dijelom nisu biološki razgradiva. Zbog svega toga, ova vrsta otpada zahtijeva poseban tretman.

U slučaju da sami mijenjate ulja ili antifriz u vašem motornom vozilu morate znati da je zabranjeno miješanje otpadnih ulja ili antifriza različitih kategorija, kao i miješanje sa drugim otpadom. Različita otpadna ulja i antifriz moraju se prikupljati u različite (odvojene) posude ili spremnike.

Zabranjeno je ispuštati otpadna motorna ulja ili antifriz u kanalizaciju, rijeke i tlo.

Kada prikupite otpadno ulje ili antifriz, spremnike je  potrebno odnijeti najbližem sakupljaču opasnog otpada koji ga je dužan besplatno preuzeti od vas i zbrinuti na adekvatan i odgovarajući način.

 

 

U slučaju da radite zamjenu ulja ili antifriza u servisu, servis je dužan da u vaše ime zbrine otpad nastao zamjenom na vašem motoru na zakonom propisan način.

Na nekim prodajnim mjestima postoje i kontejneri za prikupljanje otpadne opasne ambalaže. Raspitajte se da li takav kontejner postoji kod vašeg prodavača i u skladu sa njihovim uputama odložite opasni otpad nastao zamjenom motornog ulja ili antifriza.

Zakon kategorično zabranjuje ispuštanje ili prosipanje otpadnih ulja na zemljište, u površinske i podzemne vode i kanalizaciju upravo zbog njegovog štetnog i dugoročnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Zakonom se zabranjuje miješanje i skladištenje korištenih ulja sa drugom vrstom otpada i kontoliše ispuštanje ostataka od prerade otpadnih ulja.

Zbrinjavanje otpadnog ulja i opasne ambalaže možete izvršavati i putem ovlaštenog operatera, (spisak se nalazi na internet stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma FBiH), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj 33/03,72/09 i 92/17) i Pravilnikom o upravljanju otpadnim uljima (Službene novine Federacije BiH broj 94/21)